Hervorming-langdurige-zorg
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Is er nog geen professionele zorg aanwezig bij degene voor wie u zorgt, maar denkt u dat dit wel nodig is of vraagt u zich af wat er mogelijk is? Vanaf januari 2015 is er veel veranderd in regelingen rondom zorg. Hier onder leest u meer over de huidige mogelijkheden en waar u terecht kunt voor het aanvragen van die zorg.

Weet u niet welke zorg nodig is? Gebruik dan de eenvoudige web-check van het CIZ: https://www.ciz.nl/Paginas/webcheckwlz.aspx

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is een nieuwe wet. Onder deze wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap.

Wanneer er sprake is van een zware zorgbehoefte kunt u zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing stelt het CIZ een indicatiebesluit op. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft. Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan er ook een beroep gedaan worden op een persoonsgebonden budget. Het Zorgkantoor kan helpen bij het inkopen van de juiste zorg.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleging

Persoonlijke verpleging en verzorging die thuis wordt gegeven (wijkverpleging) worden vanaf 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet worden vergoed. Het gaat hier bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt u geen eigen risico.

Aanvragen van wijkverpleging gaat via de wijkverpleegkundige. Hij of zij onderzoekt de zorgvraag. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning. Zoals hulp in het huishouden. De gemeenten en de zorgverzekeraar maken gebruik van het onderzoek van de wijkverpleegkundige. Hierdoor kan zorg, die nodig is,  via de Wmo en de Zvw vergoed kan worden. Omdat iedere situatie anders is, kan de betrokken wijkverpleegkundige u hier meer over vertellen.

Zintuigelijke gehandicaptenzorg

Behandelingen zonder opname voor mensen met een zintuigelijke handicap worden sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit de Zvw door de zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor wel een eigen risico, omdat het gaat om zorg vanuit de basisverzekering.
Behandelingen waarvoor opname wel nodig is, worden vergoed vanuit de Wlz. U kunt hiervoor terecht bij het CIZ en de zorgkantoren.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf 2015 wordt de zorg die in de eerste drie jaar in een zorginstelling voor langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen wordt ontvangen, door de zorgverzekeraar vergoed. Reken erop dat u hiervoor wel eigen risico betaald. Wilt u gebruik maken van hulp via de GGZ? Neem dan contact met uw huisarts op.
Na de eerste drie jaar wordt de zorg geregeld via de zorgkantoren en de regels van de Wlz. In plaats van eigen risico wordt er dan een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp in het dagelijks leven en het huishouden. Bijvoorbeeld als opruimen, schoonmaken, koken niet (meer) lukt, maar voor begeleiding bij deelname in de maatschappij. Ook kunt u bij uw gemeente terecht voor aanpassingen aan de woning of speciale woonvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die vanuit de Wmo worden bekostigd. Voor informatie of om een beroep te doen op deze voorzieningen kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Ook mantelzorgers worden vanuit de Wmo ondersteund. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of arbeidskracht tijdelijk de Wmo-taken overnemen. Men noemt dit vervangende mantelzorg. In Westfriesland kunt op hiervoor een bijvoorbeeld contact opnemen met Wering WonenPlus (praktische hulp, zoals in de tuin of bij vervoer) of Wering Steunpunt (sociaal-emotionle ondersteuning en ‘oppas’)

Jeugdwet

Per 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van deze wet. Onder de Jeugdwet vallen alle vormen van jeugdhulp, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdreclassering en jeugd-vb.

De zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking valt per 2015 onder de Wlz. Dit zijn kinderen/jongeren die zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Zie voor meer informatie het begin van deze pagina.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com